ID 핑키미아

   

          

   

CALL CENTER

010-2222-4844

MON-FRI

am 10:30 - pm 18:00

SAT/SUN/HOLIDAY  OFF

BANK INFO

신한 110-507-902989

예금주 핑키미아

MAIL  opinkyo@nate.com

주소 충남 당진시 북문로2길 12


대 표  이미화  |  사업자번호  339-23-00741

통신판매번호 2017-충남당진-0091

이용약관 | 개인정보처리방침

Copyright ⓒ 니팅스튜디오 핑키미아

CALL CENTER
010-2222-4844

MON-FRI  am 10:30 - pm 18:00

SAT/SUN/HOLIDAY  OFF

BANK INFO
신한
110-507-902989

예금주 핑키미아

MAIL  opinkyo@nate.com

SNS
 ID 핑키미아

          

대 표  이미화 사업자번호  339-23-00741

통신판매번호 2020-충남당진-00241
주 소 충남 당진시 무수동로 167

이용약관 | 개인정보처리방침

Copyright ⓒ 니팅스튜디오 핑키미아